1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere actie, behandeling en transactie tussen het institute en een cliënt waarop Glow institute deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen

Glow institute zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende staande wetenschap. Schoonheidssalon Glow institute zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling alvorens deze begint.

3. Kwaliteit & tevredenheid

Kwaliteit en klanttevredenheid staat bij Glow institute hoog voorop , Glow institute werkt volgens de Code van de schoonheidsspecialist. Deze code vormt de standaard in de branche voor kwaliteit, hygiënisch werken, arbeidsomstandigheden en milieu ten behoeve van praktijk, opleiding en beleid. Aanleiding voor het opstellen van deze code zijn de voortschrijdende inzichten met betrekking tot het hygiënisch werken, de wijzigingen in de arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving en de verdere behoefte aan kwaliteitszorg.

4. Afspraken

Glow institute moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden via telefoon of email. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Bij niet tijdig annuleren zijn we genoodzaakt om de helft van de kosten in rekening te brengen. Bij het niet na komen van de afspraak zijn wij genoodzaakt de volledige kosten in rekening te brengen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Glow institute de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele bedrag in rekening brengen.

5. Betaling

Glow institute vermeldt alle prijzen van behandelingen op haar website en vermeld de standaard prijzen van de behandeling en producten in de salon mondeling aan de cliënt. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Acties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten met pin of contant te voldoen.

6 . Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Glow institute neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een klantendossier. Glow institute behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Glow institute zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Het e-mailadres van de cliënt wordt door Glow institute gebruikt om een digitale nieuwsbrief te sturen indien gewenst.

7. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Glow institute verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Glow institute is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Glow institute is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

9. Beschadiging & diefstal

Glow institute heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Glow institute meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Glow instititute . Glow institute moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Glow institute de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Glow institute en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Glow instititute het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Glow institute en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.